تاسيسات تيم بازسازى ولايتى ولايت هلمند رسما به مقام ولايت تسليم داده شد

درمراسم كه روزدوشنبه درمحوطه پى آرتى به همين منظوربرگزارشده بود درآن الحاج محمد نعيم والى هلمند بعضى مسؤلين امنيتى ومسؤلين خارجى پى آرتى اشتراك داشت.

درين مراسم الحاج محمد نعيم والى هلمند گفت كه افغانها فعلا ظرفيت وقابليت آنرا دارد كه بطورمستقلانه نه تنها ازكشورخويش شجاعانه دفاع نمايد بلكه چنين تاسيسات كه قبلا براى ايشان سپرده شده بصورت بهترنگهدارى كرده است وازاين به بعد هم به وجه احس نگهدارى خواهند كرد.

وى گفت كه يك بخش تاسيسات پى آرتى به اردوى ملى وبخش ديگرى آن به رياست صحت عامه دراختيارگذاشته ميشود.

درهمين حال خانم بليندا مسؤل خارجى پى آرتى گفت كه آنها تا اخيرماه مارچ بصورت مكمل ازين محل بيرون خواهد شد وكشورشان متعهد است كه هرسال به دولت افغانستان ۱۸۰ مليون دالرامريكايى مساعدت خواهد كرد كه اين پول ازطريق يك سيستم منظم درولايت هلمند دربخش هاى مختلف به مصرف خواهد رسيد.

قابل ياد آوريست كه پى آرتى درولايت هلمند ازهفت سال بدينسودربخش هاى مختلف پروژه هاى انكشافى عملى كرده است ودربخش بازسازى رول ارزنده را بازى كرده است.