مسؤلين كه درولايت هلمند درمبارزه عليه مواد مخدرتمبلى ميكند با برخورد قانوني روبروخواهد شد

اين اظهارات روزسه شنبه درجلسه بزرگ كه درتالارمقام ولايت هلمند به اشتراك الحاج محمد نعيم والى هلمند،مسؤلين امنيتى وشمارى زيادى ريش سفيدان ومتنفذان قومى دايرشده بود مطرح گرديد.

درين جلسه الحاج محمد نعيم والى هلمند گفت كه كشت مواد مخدرنه تنها هزارها جوان معتاد به مواد مخدرنموده است بلكى درجامعه جهانى اين ولايت را بدنام كرده است.

وى افزود كه قبلا ازكشت كوكناردرسال جارى بايد پيش ازپيش عليه آنها گام هاى مؤثربرداشته شود تا جلوكشت آنها بصورت درست گرفته شود.

به گفته وى اگرفعلا درين راستا كارهاى گام هاى مؤثرى برداشته نه شود درزمان جمع آورى حاصلات آن مشكلات زيادى بوجود ميايد كه نه تنها زارعين آن حاضرنمى شود كه آنرا ازبين ببرد بلكى مخالفين مسلح دولت نيزازآن دفاع مينمايد وبراى نيروهاى امنيتى مشكلات ايجاد مينمايد.

بعدا مسؤلين امنيتى اين ولايت درسخنرانى هاى خويش گفت ولسوالان وقوماندانان امنيه ولسوالى ها به ارگانهاى عدلى معرفى خواهدشده آنانيكه درمبآرزه عليه مواد مخدرتمبلى ميكند.

به گفته آنها كه همزمان با پروگرام هاى آگاهى عامه پروسه تطبيق قانون نيزدرين راستا آغازميكند ودهاقين كه دست به كشت كوكنارميزند به پنجه قانون خواهد سپرد.

درين جلسه بعضى اشتراك كننده گان نيزسخنرانى هاى نمود كشت كوكنارواستعمال مواد مخدرحرام واستعمال آن يك عمل غيراسلامى عنوان كرد.