دريك حادثه ترافيكى درولايت هلمند شش تن كشته وزخمى گرديده است

اين رويداد ترافيكى روزيكشنبه حوالى ساعت يك بجه بعد ازظهردرنزديكى ولسوالى گرشك برشاهراه هرات كندهارازاثرتصادم يك موتربس ۳۰۳ ويك كرولا بميان آمده است كه درنتيجه آن دومرد ودوخانم جان خودرا ازدست داده است وراننده كرولا ويك تن ديگرزخمى گرديده است.

حادثه ترافيكى ياد شده ازاثربى احتياطى راننده موتر۳۰۳ كه ازولايت نيمروزبه ولايت كندهاردرحركت بود بميان آمده كه راننده ياد شده ازسوى پوليس بازداشت وتحت تحقيقات ميباشد.

زخمى هاى اين رويداد به شفاخانه محلى ولسوالى گرشك منتقل گرديده است كه وضعيت صحى آن قناعت بخش ميباشد.

مقام ولايت هلمند به ميان آمدن اين رويداد اظهارتاسف ميكند به خانواده هاى آسيب ديده گان مراتب تسليت تقديم ميدارد وازتمام راننده گان ميخواهد كه بصورت مكمل قوانين ترافيكى درنظربگيرد تا درآينده جلوچنين حوادث گرفته شده باشد.