دردوريداد جداگانه درولايت هلمند ۱۱تن ترويستان كشته وزخمى گرديده است

رويداد نخست روزيكشنبه حوالى ساعت ۵ بجه عصردرشمال ولسوالى نادعلى زمان بوقوع پيوست كه سه تن تروريستان مسلح ميخواست غرض ازبين بردن مردم ملكى ونيروهاى امنيتى ماين جابجا نمايد كه همين ماين بالاى شان انفجارنموده وهرسه آنها به سزاى اعمال خويش رسيده است.

ازسوى ديگربه همين روزدرمنطقه باورى ولسوالى نهرسراج يك گروهى ۱۵ نفرى تروريستان مسلح ميخواست بالاى گزمه نيروهاى اردوى ملى حمله مسلحانه نمايد كه به واكنش نيروهاى اردوى ملى روبروگرديده است كه درنتيجه آن سه تن ترويستان كشته وپنج تن ديگرزخم برداشته است.

درين رويداد به نيروهاى اردوى ملى هيچ نوع آسيب نرسيده است وتروريستان با قيمانده موفق به فرارشده است.