چهارتن هموطنان بيگناه ما ازاثرانفجارماين تروريستان درولايت هلمند كشته وزخمى گرديده است

اين انفجارماين روزشنبه زمان درمنطقه ميرمنداب ولسوالى گرشك رخ داده است كه چهارتن دهاقين ميخواست جوى زمين هاى زراعتى خويش پاكسازى نمايد كه درهمين جوى ازسوى تروريستان ماين جاسازى گرديده بود.

درين انفجاريك تن هموطن بيگناه ما شهيد وسه تن ديگرزخم برداشته است.

همچنان روزشنبه حوالى ساعت شش شام يك ماين ديگردرمقابل قوماندانى امنيه اين ولسوالى انفجارنموده است كه خوشبختانه تلفات درپى نداشته است.

مقام ولايت هلمند اين اعمال تروريستان شديدا تقبيح مى نمايد با خانواده هاى قربانيان رويداد ميرمنداب درين غم خودرا شريك ميداند براى شهيد ازبارگاه ايزد متعال جنت فردوس وبراى زخمى ها شفاى عاجل استدعا مى نمايد.