روند انتخابات بدون كدام مشكل امنيتى درولايت هلمند انجام خواهد شد

به همين منظوريك جلسه امنيتى روزچهارشنبه دراده نظامى شوراب به رهبرى احمد مسعود بختورمعان مقام ولايت هلمند كه درآن مسؤلين امنيتى نيزاشتراك داشت دايرگرديد.

درين جلسه احمد مسعود بختورمعاون مقام ولايت هلمند گفت كه درين ولايت بيش از۱۲۰ هزارباشندگان كارتهاى راى دهى اخذ كرده اند وتاحد زياد زمينه مساعد گرديده است كه آنها راى خويش درفضاى امن به صندوقهاى راى بپردازد.

درين جلسه مسؤلين امنيتى نيزاطمينان داد كه فعلا قابليت هاى نيروهاى امنيتى قابل ملاحظه بالا رفته اند وبه اسرع وقت پلان هاى ودسيسه هاى مختلف دشمن را خنثى كرده است وحالا هم آماده هستند كه امنيت انتخابات بصورت بهترتامين نمايد.

به گفته آنها كه درين اواخرمناطق كه درآن مشكلات امنيتى وجود داشت عمليات هاى تصيفوى انجام شده است كه براى انتخابات زمينه مساعد گرديده است.