تعميرجديد مركزآموزش نرسنگ زنانه درولايت هلمند به بهره بردارى سپرده شد

اين تعميرروزچهارشنبه طى يك سلسله مراسم كه درآن الحاج محمد نعيم والى هلمند، رئيس صحت عامه وديگرمسؤلين اشتراك داشتند با قطع نواربه بهره بردارى سپرده شد.

درين حين اين افتتاح الحاج محمد نعيم والى هلمند گفت كه اين تعميردردوطبقه كه ۱۶ اتاق،تشناب هاى مجهزوديگرملحقات آن درنظرگرفته شده است درمدت يكسال ازسوى تيم بازسازى ولايتى يا پى آرتى به هزينه ۱۸ مليون افغانى اعمارگرديده است.

به گفته والى هلمند كه درين مركزدرهردونيم سال ۳۸ تن طبقه اناث دربخش نرسنگ وقابلگى آموزش داده ميشود كه امكانات ليليه آنها نيزدرنظرگرفته شده است وبا فارغ شدن اين نرسان وقابله ها مشكلات موجود دربخش صحت طفل مادردرمناطق دوردست اين ولايت مرفوع ودرميزان مرگ وميرمادران واطفال كاهش بعمل خواهد آمد.

درهمين حال داكترعنايت الله غفارى رئيس صحت عامه هلمند گفت كه فعلا درولايت هلمند روند خدامات صحى بخوبى به پيش ميروند واگردرين راستا مردم اهالى همكارى خويش وسعت بخشد كيفيت خدمات صحى درمناطق دوردست اين ولايت بالا خواهند رفت.