درعمليات پوليس واردوى ملى درولايت هلمند پنج تن تروريست كشته شده اند

اين عمليات روزيكشنبه درمنطقه تريخ ناهورولسوالى ناوه ازسوى پوليس واردوى ملى انجام گرديده است كه درنتيجه آن پنج تن تروريستان كشته شده است ودوميل اسلحه سبك آنها بدست نيروهاى امنيتى افتاده است.

درين عمليات به نيروهاى امنيتى هيچ نوع خسارات جانى ومالى وارد نگرديده است.

ازسوى ديگربه همين روزدرولسوالى موسى قلعه اين ولايت يك تن قوماندان تروريست درنتيجه اختلافات خود ايشان كشته شده اند.

اينكه انتخابات رياست جمهورى كشوردرآينده نزديك انجام ميگردد نيروهاى امنيتى ما عمليات هاى مشابه درساحات مختلف اين ولايت انجام مينمايد تا تروريستان مجال برهم زدن پروسه انتخابات بدست نياورند