درانفجاريك موترسيكل بم درولايت هلمند شش تن شاگردان شهيد وزخمى گرديد

اين انفجارروزسه شنبه حوالى ساعت دوازده ونيم درمقابل ليسه زراعت ولسوالى مارجه رخ داده است كه درنتيجه آن سه تن شاگردان به شهادت رسيده است وسه تن ديګرزخمى گرديده است.

زخمى هاى اين رويداد به شفاخانه ايمرايجنسى شهرلشكرگاه به اسرع وقت منتقل گرديده است.

مقام ولايت هلمند اين عمل تروريستان شديدا تقبيح مينمايد با خانواده هاى شهدا وزخمى هاى اين رويداد غم شريكى مينمايد براى شهدا ازبارگاه ايزد متعال جنت فردوس وبراى زخمى هاى شفاى عاجل استدعا مى نمايد.