صد ها پوليس درولايت هلمند ازآموزش هاى مسلكى فارغ گرديد

 

اين ۲۴۴ تن كه درآن پوليس سرحدى،ملى ومحافظت عامه شامل ميباشد روزيكشنبه طى يك سلسله مراسم كه درآن مل پاسوال محمد حكيم انگارقوماندان امنيه ولايت هلمند وديگرمسؤلين امنيتى اشتراك داشت درشهرلشكرگاه ازمركزآموزشى پوليس فارغ گرديد.

درين مراسم مل پاسوال محمد حكيم انگارقوماندان امنيه ولايت هلمند درسخنرانى خويش گفت كه خوشبختانه پوليس به مقايسه چند سال گذشته تاحدى زيادى مسلكى شده است كه ازهمين سبب دروظايف خويش نيزمؤفق شده است كه ازيك سواعتماد مردم رابدست آورده است وازسوى ديگرتوانسته است دراكثرموارد جلودسايس وپلان هاى دشمن قبل ازرسيدن به هدف را بگيرد.

وى ازپوليس خواست كه دربين مردم نه بصورت باداران بلكه بطورخدمتگاران وظايف خويش به پيش ببرد ته بصورت مكمل همكارى مردم راجلب كند تا مشكلاتيكه هنوزهم دربخش امنيت وجود دارد كاملا حل گردد.

بعدا سمونمل عبدالمحمد ظفرخيل قوماندان اين مركزگفت كه براى اين ۲۴۴ تن پوليس درمدت دوماه دربخش نظامى،حقوق بشر،كمك هاى عاجل صحى،برخورد با مردم وسواد آموزى آموزش داده شده است.

به گفته وى كه فعلا بخاطرتاثيرات اين آموزش ها زياد است كه ازسوى استادان داخلى آموزش داده ميشود ودربخش ترجمه مشكلات كه قبلا درموجوديت استادان خارجى وجود داشت بصورت مكمل حل گرديده است.