منطقه خشكابه مربوط ولسوالى نهرسراج ازوجود تروريستان مسلح پاكسازى گرديد

اين منطقه درين اواخردرجريان عمليات كه ازسوى پوليس ملى مربوط كندك اول آغازگرديده بود تصفيه شده است.

درين عمليات به پوليس ملى هيچ نوع اسيب مالى وجانى وارد نگرديده است وبه وارد نمودن خسارات مالى وجانى به تروريستان،سه عراده موترسيكل بم،يك ميل كلاشينكوف و۳۰ حلقه ماين هاى كنارجاده بدست پوليس افتاده است.

منطقه خشكابه كه مركزتروريستان ياد ميشد فعلا ازامنيت كامل برخوردارشده ومردم محل زندگى عادى خويش را آغازكرده است.

درهمين حال روزيكشنبه درمنطقه نهرسراج يك عراده موتربا يك دزد ازسوى پوليس دستگيرگرديده كه فرد بازداشت شده فعلا تحت تحقيقات ميباشد.