امورمركزآموزشى پوليس درولايت هلمند به مقامات افغان سپرده شد

اين امورروزسه شنبه درطى يك سلسله مراسم كه درآن الحاج محمد نعيم والى هلمند،مل پاسوال محمد حكيم انگارقوماندان امنيه ولايت هلمند،پاسوال معشوق احمد سيلاب قوماندان عمومى تعليم وتربيه وزارت امورداخله وكاترينا لينك مسؤل تيم بازسازى ولايتى اشتراك داشتند سپرده شد.

درين مراسم الحاج محمد نعيم والى هلمند گفت كه اين مركزحدود هفت سال پيش درين ولايت به فعاليت آغازنموده بود كه تا فعلا اكثرامورآنها ازسوى نيروهاى ايساف به پيش ميرفت كه روزسه شنبه رسما به مقامات افغان سپرده شد.

به گفته وى كه اين مركزازآغازتابه حال توانسته است كه دست كم ۸ هزارتن پوليس وافسران دربخش هاى مختلف آموزش دهد كه بعد ازاين درهردوره آموزشى يك هزارتن تحت آموزشهاى مسلكى قرارخواهد گرفت.

آنها گفت كه به فعاليت اين مركزدرصفوف پوليس نيزپيشرفتها وتغييرات مثبت قابل ملاحظه بوجود آمده است كه فعلا پوليس درهرگوشه ولايت هلمند وظايف خويش طبق قانون بصورت مسلكى به پيش ميبرند.

بعدا كاترينا لينك مسؤل تيم بازسازى ولايتى گفت كه درين مركزبه هزينه ۱۱ مليون دالرامريكايى تاسيسات جديد نيزاعمارنموده است كه نه تنها به فعاليت هاى اين مركزتوسعه داده است بلكى بصورت مسلكى امورخويش به پيش خواهد برد.

به گفته آنها كه نيروهاى ايساف طبق وعده ها درآموزش وتجهيزنيروهاى امنيتى به كمك هاى خويش ادامه خواهد داد.

قابل ياد آوريست كه درين مركزقبل ازسپردن درهردوره آموزشى ۵۰۰ تن پوليس وافسران تحت آموزش ها قرارميگرفت كه بعد ازاين اين ميزان به يك هزارتن بالاخواهد رفت كه درجريان آن بسطح ولايات نيمروز وهلمند به پوليس وافسران آموزش خواهد داد.