ولسوالى سنگين ولايت هلمند بصورت مكمل ازوجود تروريستان پاكسازى گرديد

اينكه تروريستان درطى شش ماه گذشته تلاشها مينمود كه يك بارديگردرين ولايت اتش جنګ شعله وربسازد كه درين سلسله درولسوالى سنگين دربعضى مناطق كه تروريستان خارجى نيزهمراهى شان بودند به نا امنى ها ودرگيرى ها پرداختند وميخواست كه اين ولسوالى به تصرف خود بياورد اما باتمام نيروى شان نتوانستند كه به اين هدف برسند كه درهمان مناطق محاصره گرديده بودند.

نيروهاى امنيتى ما درمقابل تروريستان سخت مقاومت كرد كه بالاخره روزچهارشنبه آنها را مجبورساختند كه آن مناطق بصورت مكمل ترك وفرارنمايد كه درروزاخير۴۰ نفركشته شده گان درميدان نبرد باقى مانده است.

درين ولسوالى درطى عملياتى كه سه روزقبل آغازگرديده است آن مناطق اين ولسوالى كه درآن تروريستان جابجا بودند بصورت مكمل ازوجود آنها پاكسازى گرديده است وفعلا نيروهاى امنيتى ما دران مناطق پوسته هاى امنيتى را جابجا كرده است.