شوراى مؤقت اجتماعى براى ولسوالى نوزاد درولايت هلمند تشكيل گرديد

اين شورا روزگذشته درشهرلشكرگاه دريك جلسه كه درآن الحاج محمد نعيم والى هلمند ودهها تن ريش سفيدان ومتنفذان قومى اشتراك داشتند تشكيل گرديد.

درين جلسه الحاج محمد نعيم والى هلمند گفت اگرچه تا فعلا درولسوالى نوزاد دربخش امنيت وبازسازى بعضى مشكلات موجود است ولى آنها كوشش مينمايد كه درين بخشها گام هاى مؤثرى بردارد وبه همكارى مردم نوزاد براى پيشرفت زمينه رامساعد سازد.

وى گفت كه فعلا براى ولسوالى نوزاد ۲۰۰ تن پوليس محلى منظورگرديده است كه ۵۰ تن جوانان محل به اين صف داوطلب حاضرگرديده است.

آنها ازباشنده گان ولسوالى نوزاد خواست كه با دولت به همكارى خويش وسعت دهد تا درولسوالى نوزاد مثل ولسوالى هاى ديگرى اين ولايت زمينه براى پيشرفت وبازسازى مساعد گردد.

بعدا بعضى اشتراك كننده گان اين جلسه معلومات مفصل راجع به وضيعت كنونى ولسوالى نوزاد ارائيه نمود وراه هاى حل بعضى مشكلات را قلمداد نمود.

قابل ياد آوريست كه اين شورا براى فعلا بصورت مؤقت ايجاد گرديده است كه ۳۱ اعضاى كه نماينده گى اقوام مختلف مينمايد دارا ميباشد كه درآينده نزديك درين ولسوالى ازطريق انتخابات آزاد شوراى طويل المدت ايجاد خواهد شد.