روند نهال شانى درولايت هلمند آغازگرديد

اين روند روزپنجشنبه طى يك سلسله مراسم كه درآن الحاج محمد نعيم والى هلمند يك تعداد مسؤلين ديگراشتراك داشتند درشهرلشكرگاه درساحه كمبربند سبزبه غرس چند نهال زينتى آغازگرديد.

درين مراسم الحاج محمد نعيم والى هلمند گفت كه درين روند نه تنها هزارها نهال زينتى درلشكرگاه بلكه درولسوالى هاى اين ولايت وهزارها نهال مثمرنيزغرس خواهد شد.

وى ازمردم هلمند خواست كه هريكى آنها يك يك نهال غرس وبصورت درست درنگهدارى آن تلاش نمايد كه درآيند يك شهرسرسبزويك هلمند پرطراوت داشته باشيم.

درهمين حال درين ولايت مسؤلان رياست زراعت ميگويد كه براى امسال نهال هاى كافى دراختياردارد كه بعضى شان مجانى وبعضى شان دربدل قيمت پايين براى مردم داده ميشود كه ازسوى آنها درمركزو ولسوالى ها غرس خواهد شد.