صدها تن ازبرنامه آموزشی و آماده گى كانكوردرولايت هلمند فارغ گرديد

درحدود ۸۳۰ تن فارغين كه طبقه ذكورو اناث تشكيل ميدهد روزگذشته ازمركزآموزش هاى آماده گى كانكوربنام توحيد درطى يك سلسله مراسم كه درآن الحاج محمد نعيم والى هلمند،بعضى نماينده گان مردم هلمند درولسى جرگه،شمارى استادان وصدها تن شاگردان اشتراك داشتند فارغ گرديد.

درين مراسم الحاج محمد نعيم والى هلمند درسخنرانى خويش گفت كه جاى خوش است كه امروزبعد ازآموزش هاى شش ماه صدها تن شاگردان ذكورواناث دربخش آمادگى براى كانكورآموزش ديده اند وبراى امتحان كانكوآماده گرديده است.

وى گفت كه درنتيجه فعاليت هاى همين مراكزسال گذشته صدها تن شاگردان صنوف ۱۲ درپوهنتون هاى مختلف كشوربه تحصيلات عالى راه يافته است وآرزومند است كه اين ميزان درسال هاى آينده نيزافزايش يابد.

آنها ازتمام شاگردان خواست كه بصورت بهتردروس خويش به پيش ببرد تا درآينده مسؤليت هاى خويش به وجه احسن ادا نمايد.

بعدا بعضى اشتراك كننده گان مراسم نيزسخنرانى كرد وگفت كه هلمند بسطح كشوريك ولايت وسيع ميباشد كه بايد به اين ولايت درهربخش سهم زياد داده شود تا درين ولايت سطح بيسوادى كاهش يابد ومردم آن درپيشرفت كشورسهم فعال بگيرد.