پنج تن هموطنان بيگناه ما درحمله تروريستان درولايت هلمند به شهادت رسيده است

اينكه تروريستان هميشه تلاش نموده اند كه دربين مردم متدين ما ترس ايجاد نمايد يك بارديگرروزپنجشنبه درمنطقه جازى ولسوالۍ نوزاد چهارتن هموطنان بيگناه ما كه دوخانم ودومرد شامل آن ميباشد زمان به شهادت رسانده اند كه ميخواست بالاى پوسته امنيتى پوليس امن نظم عامه حمله هاوان چريكى نمايد.درنتيجه آن حمله يك مرمى هاوان چريكى بريك منزل مسكونى تصادم نموده اند كه اين خسارات جانى وارد كرده است.

ازسوى ديگربه همين روزيك تن هموطن ما ازاثرانفجارماين كنارجاده كه ازسوى ترورستان جاسازى شده بود به شهادت رسيده است.

مقام ولايت هلمند اين اعمال تروريستان شديدا تقبيح مينمايد براى فاميل هاى شهدا مراتب تسليت تقديم نموده وبه شهدا جنت فردوس استدعا مى نمايد.