نخستين سالروزشهادت شهيد نوراحمد نوري درولايت هلمند تجليل شد

اين سالروز روزجمعه طی یک جلسه که درآن شماری خبرنګاران وفعالين مدنی شرکت داشت تجليل بعمل آمد، درين جلسه بعضی سخنرانان ګفت که شهيد نوراحمد نوری خبرنګاران روزنامه نيويارک تايمزوراديومحلی بنام بست بود که سال ګذشته بصورت مرموزازسوی افراد ناشناس به شهادت رسید که تا هنوزنيروهای امنیتی وکشفی نتوانسته است که قاتلین وی دستګیرنمايد.

آنها ازدولت خواست که قاتلين شهيد نوراحمد نوری دستګیروبه پنجه قانون بسپارد تا درآينده دیګرخبرنګاران ازچنين تهديد ها درامان باشد.