هزارها باشنده ولسوالى نادعلى ولايت هلمند درانتخابات شوراى اجتماعى شركت نمود

اين انتخابات روزسه شنبه درگردهمايى بزرگ كه به اشتراك مسعود احمد بختورمعاون مقام ولايت هلمند ،مسؤلين ولسوالى نادعلى وهزارها باشنده آن ولسوالى برگذارشده بود برگذارگرديد.

درين گردهمايى مسعود احمد بختورمعاون مقام ولايت درسخنرانى خويش گفت كه شوراى اجتماعى ولسوالى نادعلى جمعا۴۵ عضودارد كه مدت كاراين شورا به اختتام رسيده كه فعلا براى اين شورا اعضاى جديد ازطريق انتخابات آزاد تعيين ميگردد.

وى دربخش تامين امنيت،به ميان آوردن حكومتدارى خوب وپيشرفت روند بازسازى رول شوراى اجتماعى ارزنده خواند وافزود كه به همكارى مردم دولت ميتواند درهربخش خدامات خوب تقديم نمايد.

وى ازاشتراك كننده گان اين گردهمايى خواست كه همكارى خويش با نيروهاى امنيتى وسعت بخشد تا بصورت مكمل درولسوالى نادعى براى پيشرفت زمينه مساعد گردد.

بعد انجنيرمحمد ابراهيم ولسوال نادعلى گفت كه قبلا براى انتخابات اين شورا حدود ۸۰۰ تن تجمع كرده بودند كه حالا اين رقم به ۸۰۰۰ تن بالارفته است كه اين نشان دهنده آنست كه همكارى مردم بادولت وسعت بخشيده ورول اين شورا قابل ارزش ميباشد.

به گفته وى كه روند اين انتخابات به سه حوزه تقسيم گرديده است كه درمدت سه روزاين پروسه پايان مى بخشد كه درجريان آن ۴۵ تن اعضاى اين شورا ازطريق انتخابات آزاد تعيين خواهد شد.

درهمين حال يك تعداد باشنده گان ولسوالى نادعلى ميگويند كه شوراى قبلى اين ولسوالى خدمات ارزنده ى را انجام نموده است وتوقوع دارند كه شوراى جديد نيزدربخش هاى مختلف براى پيشرفت ورفاه مردم گام هاى موثرى را بردارند.