درطى يك درگيرى درولايت هلمند ۱۰ تن تروريستان مسلح كشته وزخمى گرديده است

اين درگيرى روزدوشنبه حوالى ساعت يك بجه بعد ازظهردرمسيرشاهراه هرات كندهارمربوط ولسوالى نهرسراج زمان بوقوع پيوست كه تروريستان مسلح قصد داشت بالاى كاروان كمك هاى بشرى مربوط سازمان غذايى جهان مربوط ملل متحد حمله مسلحانه نمايد.

درين رابطه نيروهاى اردوى معلومات بدست آورده است وقبلا ازحمله تروريستان بالاى آن حمله نموده است كه درنتيجه آن سه فرد تروريست كشته شده است وهفت تن ديگرزخم برداشته است.

درين رويداد به نيروهاى اردوى ملى هيچ نوع آسيب مالى وجانى نرسيده است.