دوتن طفل دريك انفجارماين كه ازسوى تروريستان جابجا گرديده بود درولايت هلمند شهيد شدند

اين رويداد روزشنبه حوالى ساعت پنج بجه عصردرمنطقه ملازو ولسوالى سنگين ازاثرانفجارماين كه ازسوى تروريستان مسلح جابجا گرديده بود بوقوع پيوسته است كه درنتيجه آن دوطفل كه بين ۱۰ و۱۲ سال عمردارد شهيد شدند.

مقام ولايت هلمند اين عمل دشمن شديد تقبيح مينمايد براى فاميل هاى اين اطفال مراتب تسليت تقديم ميدارد وازبارگاه ايزد متعال براى شهدا جنت فردوس استدعا مينمايد.

تروريستان با انجام اين عمل يك بارديگربراى مردم متدين مانشان داد براى آنها غرض رسيدن به اهداف خويش زندگى مردم عام وبيگناه هيچ معنى ندارد اما حالا مردم متدين ما چهره هاى اصلى آنها رابخوبى تشخيص كرده است عليه آنها ايستاده گى كرده است وازمناطق خويش بيرون كشيده است