اخبار

 • جلسه تحت عنوان غزنى درسال ۲۰۱۳ درولايت هلمند دايرگرديد


  اين جلسه روزسه شنبه درتالاربنام عبدالرؤف بينوا مربوط مقام ولايت كه درآن مسعود احمد بختورمعاون والى هلمند،هيئت اعزامى ازولايت غزنى وشمارى جوانان وفرهنگيان اين ولايت اشتراك كرده بودند دايرگرديد. درين جلسه مسعود احمد بختورمعاون والى هلمند حين...

 • يك شبكه آبرسانى درولسوالى نادعلى ولايت هلمند به بهره بردارى سپرده شد


  اين شبكه روزچهارشنبه درين ولسوالى ازسوى الحاج محمد نعيم والى هلمند،محمد طارق عصمتى معيين وزارت احيا وانكشاف دهات ويك تعداد مسؤلين ادارات دولتى با قطع نوارطى يك سلسله مراسم به بهره بردارى سپرده شد. درين مراسم الحاج محمد نعيم والى هلمند حين...

 • يك گروهى شش نفرى مخالفين مسلح درولايت هلمند با پروسه صلح يكجا شدند


  به فرماندهى محمد اكبراين گروهى شش نفرى درمربوطات لشكرگاه عليه دولت فعاليت هاى تخريبى انجام مينمود كه درين اواخربه اثرتلاش هاى امنيت ملى ومتنفذان قومى دست ازمخالفت برداشت واسلحه دست داشته اش طى مراسم به پروسه صلح سپردند. اين مراسم كه درين...

 • دهها تن ساتمن ازمركزآموزشى پوليس درولايت هلمند فارغ گرديد


  اين ۱۰۵ تن ساتمنان د صفوف پوليس ملى ايفاى وظيفه مينمايد كه درمركزآموزشى پوليس درلشكرگاه حدود سه ونيم ماه دربخش هاى مختلف آموزش داده شده است وروزپنجشنبه طى يك سلسله مراسم كه درآن مسعود بختورمعاون والى هلمند اشتراك داشت فارغ وبراى ايشان اسناد فراغت...

 • اداره هاى مربوطه دولتي درولسوالى كجكى ولايت هلمند فعال خواهد شد


  به همين منظورروزسه شنبه الحاج محمد نعيم والى هلمند كه سمونوال عبدالنبى الهام قوماندان امنيه اين ولايت ديگرمسؤلين امنيتى آنها راهمراهى ميكرد سفرنمود وازنزديك حالات جارى درولسوالى كجكى بررسى نمود. درطى اين سفرولسوال جديد اين ولسوالى نيزمعرفى...

 • ولسوالى ديشوولايت هلمند تحت حاكميت دولتى درآمد


  اين ولسوالى درسرحد مشترك به كشورهمسايه پاكستان قراردارد كه طى شش روزگذشته درنتيجه عمليات تصفيه يى كه ازسوى اردوى ملى وپوليس سرحدى انجام گرديده است تروريستان مسلح ازولسوالى مذكوربيرون وبصورت مكمل تحت حاكميت دولتى درآمده است. به هدف ازديدارنزديك...

 • به اثرتلاش هاى شورا عالى صلح بيست تن باشنده گان ولايت هلمند اززندان بگرام رها گرديد


  به شمول مولوى عبدالباقى اين بيست تن ياد شده روزسه شنبه طى يك سفرى صلاح الدين ربانى رئيس شوراى عالى صلح وهيئت همراه اش والحاج محمد نعيم والى هلمند شمارى مسؤلين اين ولايت به ولسوالى سنگين رها گرديد. به همين رابطه گردهمايى كه درآن ولسوالى دايرشده...

 • درعملیات تصفیوی درولایت هلمند دوتن قوماندانان تروریستان ازبین رفتند


  این عملیات روزدوشنبه درمنطقه تریخ ناهورولسوالی ناوه ازسوی پولیس واردوی ملی برای چهارروزآغازګردید که درنتیجه آن تاحال دوتن قوماندانان تروریستان هریک ملاعبدالواحد وملاعبدالصمد کشته وچهارتن همراهان اش زخمی ګردیده است. همچنان درین عملیات یک...

 • نماينده ملكى ناتودرافغانستان با والى هلمند ديداروگفتگوكرد


  مورتيزجوچيمزنماينده ملكى ناتودرافغانستان روزچهارشنبه طى سفرخويش به ولايت هلمند با الحاج محمد نعيم والى هلمند دردفتركارخويش ديدارنمود ويك سلسله موضوعات بحث وگفتگوكرد. بعد ازاين ديداردريك كنفرانس مطبوعاتى الحاج محمد نعيم والى هلمند به نماينده...

 • يك تعميردرولايت هلمند به بهره بردارى سپرده شد وكاراعمارسه پروژه آغازگرديد


  تعميركه به بهره بردارى سپرده شد داراى سه اطاق ميباشد كه ازسوى شاروالى لشكرگاه براى آموزش هاى حرفه يى اعماروروزيكشنبه ازسوى الحاج محمد نعيم والى هلمند،شاروال وبعضى متنفذاق قومى با قطع نواربه بهره بردارى سپرده شد. بعدا همزمان ازسوى بوديجه...

صفحه 10 از 26