درباره والي هلمند

د هلمند د والي ښاغلي تورنجنرال محمد یاسین پیژندنه