زنده گینامه

 

د هلمند د والي ښاغلي تورنجنرال محمد یاسین پیژندنه