تماس

تماس به دفتر رسنه های ولایت هلمند

 

 +93 704999904: شماره تماس

ایمیل ادرس: helmand.gov.media@gmail.com