معرفي ولايت هلمند

 

ولایت هلمند:

ولايت هلمند كه درجنوب غرب كشور موقعيت دارد مركز اين ولايت شهر لشكر ګاه ميباشد، نفوس اين  ولايت از روى احصائيه به تعداد (۲۰۰\۸۵۰ )   تن ميرسد  باشنده گان اين ولايت به زبانهاى پشتو ودرى تكلم مينمايد، زياد ترمردم اين ولايت دربخش زراعت ومالدارى مصروف كارميباشد.

توليدات ومحصولات اين ولايت غله جات اعم ازكندم،جوارى،ماش،لوبيا،پنبه،سبزيجات وغيره ميباشد.

اين ولايت نه تنها درتوليدات غله جات قابل ياد آورى ميباشد بلكه تربوز،خربوزه ،انگور،اناروغيره ميوه جات آن نيزقابل ذكراست كه اين ميوه جات علاوه براينكه درين ولايت به مصرف ميرسد بلكه به ديگرولايات كشوروكشورهاى همسايه نيزصادرميشود.

ولايت هلمند ازپشينه تاريخى نيزبرخورداراست كه اثارفرهنگى تاريخى وباستانى آن نيزتا هنوزدرمناطق مختلف اين ولايت باقى مانده است، ازآثارفرهنگى،باستانى وتاريخى اين ولايت قلعه بست واطراف آن كه حدود پنج هزارسال قدامت تاريخى دارد ودرجنوب شهرلشكرگاه موقعت دارد ياد آورميشويم.

طوريكه شما شاهد هستيد تقريبا چهارسال گذشته اين ولايت ازنا امن ترين مناطق كشوربشمارميرفت كه با سعى وتلاشهاى مسؤلين وهمكارى مردم با دولت سبب شد كه درطى چهارسال گذشته اين ولايت شاهد پيشرفت هاى قابل ملاحظه ى شده است ، به اكثرولسوالى ها سركها به شكل اساسى اعماروهمچنان دربخشهاى مختلف پيشرفت هاى خوب به چشم مى خورد.

درسلسله اين پيشرفت ها ازگشايش مكاتب به روى هزارها شاگردان اعم ازذكورواناث،ايجاد پوهنتون درين ولايت،اعمارمراكزصحى درمركزوولسوالى ها،كاريابى دربخشهاى مختلف براى مردم كه ازبيكارى رنج ميبرد،دربعضى ولسوالى همه ادارات دولتى كه به خواست هاى مردم جواب مثبت دهد فعال گرديده است كه فعلامردم محلات ازحكومت دارى خوب درمناطق خويش برخورداراست.

همچنان براى مامورين دولتى درين ولايت كورسهاى ارتقاى ظرفيت به راه انداخته شده است ودراكثرادارات مامورين ازروى رقابت آزاد استخدام گرديده است كه اين روند نتايج بهترى دراجراى اموربا خود داشته است.

ولايت هلمند داراي (۱۳) ولسوالي مي باشد كه نام هاي انها قرار ذيل است

الف ولسوالي هاي درجه ۱

ولسوالي ګرشك  : ګرشك داراي (۴۶۹۷) كيلومتر  مربع مساحت دارد ونفوس ان (۱۰۷۵۰۰) يك لك هفتاد وپنج هزار مي رسد كه اين ولسوالي داراي (۱۶۴)  قريه بزرګ  مي باشد فاصله ان ازمركز ولايت (۴۸) كيلومتر مربع مي باشد وهواي ان متعدل بوده ومحصولات زراعتي ان ګندم ،جواري ، وغيره ميباشد

ولسوالي نادعلي : داراي (۴۶۹۷) كيلومتر مربع مساحت مي باشد ونفوس اين ولسوالي (۱۰۷۵۰۰)  يك لك هفتاد وپنج هزار جمعيت ميرسد داراي (۱۶۴) قريه هاي بزرگ مي باشد وفاصله ان ازمركز ولايت (۱۷) كيلومتر ميرسد بحصولات زراعتي ان ګندم ، جواري ، وغيره  مي باشد

ولسوالي ناوه : داراي مساحت (۶۵۷) كيلومتر مربع ميباشد ونفوس ان (۸۴۶۰۰) مي رسد وداراي (۱۲۹) قريه بزرگ مي باشدوفاصله اين ولسوالی ازمرکز(۲۴ )کيلومترميرسد محصولات  زراعتي ان ګندم ، جواري وغيره مي باشد

ب ولسواليهاي درجه دوم

- ولسوالي ګرمسير : داراي (۲۰۲۷۵ )  كيلومتر مربع ميباشد كه نفوس ان به (۸۰۰۰۰) هشتادوهزار  جمعيت ميرسد داراي (۱۵۰) قريه بزرګ مي باشد وفاصله ان ازمركز ولايت (۷۶) كيلومتر مربع ميرسد

- ولسوالي سنګين : داراي (۲۹۱) كيلومتر مربع  مساحت ميباشد ونفوس اين ولسوالي (۵۴۴۰۰) نفر ميرسد وداراي (۵۶) قريه بزرګ وفاصله ان ازمركز ولايت (۹۰) كيلومتر مربع ميرسد

ولسوالي ديشو: اين ولسوالي كه فاصله ان ازمركز (۲۱۵ ) كيلومتر مربع  است داراي مساحت (۹۷۸۲) كيلومتر مربع ميرسد ونفوس ان (۱۸۶۰۰) جميعت ميرسد داراي (۷۵)  قريه ميباشد

ولسوالي نوزاد : داراري (۴۵۶۰)كيلومتر مربع ميباشد ونفوس اين ولسوالي به (۴۶۸۰۰) نفر جميعت ميرسد وداراي (۱۷۳) قريه مي باشد  فاصله ازمر كز ولايت (۱۲۸) كيلومتر مربع  مي باشد

ولسوالی کجکی : اين ولسوالی دارای (1939)کيلومترمربع مساحت ميباشدونفوس اين ولسوالی به (65000)تن جميعت میرسدوفاصله اين ولسوالی ازمرکزولايت (133)کيلومترميرسدودارای (170)قريه ميباشد.

 

ت ولسواليها ي درجه سوم

 

-ولسوالي واشير : داراي (۴۱۰۵)كيلومتر مربع مساحت ونفوس اين ولسوالي به (۱۴۲۰۰) نفر جمعيت ميرسد وداراي (۶۴) قريه بوده وفاصله ان ازمركز ولايت به (۱۴۳ ) كيلومتر مربع ميرسد

- ولسوالي خانشين : داراي (۷۴۱۴)كيلومتر مربع مساحت  ميباشد كه فاصله اين ولسوالي ازمركز به (۱۶۰)كيلومتر مربع ميرسد  ونفوس اين ولسوالي تقريپاق (۲۴)هزار نفر جميعت ميرسد وداراي (۹۶) قريه مي باشد

- ولسوالي كجكي  :- داراي (۱۹۳۹)كيلومتر مربع مساحت ونفوس اين ولسوالي به (۷۴۲۰۰) نفر جمعيت ميرسد وفاصله اين ولسوالي ازمركز ولايت (۲۶۰)كيلومتر مربع ميرسد وداراي (۲۹۵) قريه مي باشد

- ولسوالي موسي قعله : داراي (۱۳۶۲)كيلومتر مربع مساحت وداراي (۵۳۸۰۰)  نفر جميعت مي باشد كه فاصله اين ولسوالي ازمركز ولايت (۱۱۰)كيلومتر مربع وداراي (۱۰۷) قريه بوده ومحصول زراعتي ان ګندم ، جواري ، وغيره  است

ولسوالي مارجه :

ولسوالي مارجه يکي از ولسوالي هايست که درين اواخر از ولسوالي نادعلي جدا و به ولسوالي مستقل تبديل ګرديده است که تقريباً نفوس اينولسوالي ٢٢٥٧٥ تن ميرسد و داراى  ٢٢ قريه بزرګ ميباشد

ولسوالی باغران : اين ولسوالی دارای (3587)کيلومترمربع مساحت ميباشد ونفوس اين ولسوالی به (74200)تن جمعيت ميرسد وفاصله اين ولسوالی ازمرکزولايت به (210)ميرسد.

 

ولايت هلمند كه درجنوب غرب كشور موقعيت دارد مركز اين ولايت شهر لشكر ګاه بوده ونفوس اين  ولايت از روي احصائيه به تعداد (۲۰۰\۸۵۰)   تن جمعيت ميرسد  باشنده هاي اين ولايت به زبانهاي پشتو ودري تكلم مي نمايد بيشتر مردم اين ولايت مصروف زراعت مي باشند

توليدات صنعتي اين ولايت عبارت از :  غله جات ، ميوه جات ، سبزيجات

۱- نباتات صنعتي عبارتنداز : پخته ، شړ شم وغيره

غله جات عبارت از : گندم اصلاح شده ،جواري ، جو ، لوبيا سرخ وسفيد وماش سبز مي باشد

-  ميوه جات عبارت از انگور ، انار ، سيب ،زردالو ، ناك، الوچه  ، جلغوزه ، بادام ، بادام زميني ، تربوز ، خربوزه ، وغيره مي باشد

-  سبزيجات عبارت از :پالك، ګلپي ، ګندنه ، ملي سرخ ، كرم ، پياز،كاهو وغيره مي باشد

-  اثار تاريخي اين ولايت داراي اثار باستاني زياد است كه ازجمله ميتوان (قعله بست ) را درمركز ولايت نام برد كه قدامت تاريخي اين اثار باستاني تقريباً به (۵۰۰۰) سال ميرسد

-  پلان وپيشرفت ولايت : دربخش هاي مختلف درولايت هلمند تغيرات قابل ديد امده است كه ازجمله ميتوان دربخش معارف ايجاد پوهنتون وزياد شدن شاګردان ذكور واناث را ياد كرد و همچنان يکتعداد مکاتب ابتدائيه و متوسطه در ولسواليهاي مربوطه.

-   دربخش صحت : خدماتي صحي دراين ولايت نسبت به سالهاي ګذشته بهتر گرديده وهم چنين درتمام ولسواليها كلنيك صحي فعال  مي باشد

-  دربخش مصونيت اجتماعي : براي تعداد زياد از مردم كار پيدا شده وبراي خانواده هاي بي بضاعت  مواد خوراكي توزيع ګرديده و نيز امور توزيع جريان دارد .

-  براي ولسواليها پروګرام (DDP) درنظر ګرفته شده كه دربعضي ازولسواليها تطبيق شده است .

-  كارمندان دولتي درولسواليها از روي تشکيل منظور شده استخدام وادارات شان فعال ګرديده است .

-  ازطرف (PRT)  پروژه هاي انكشافي شروع شده كه خود نمونه پيشرفت اقتصادي مردم مي باشد

-  دربخش امنيت : چنانچه امنيت يكي ازضرورتهاي مهم زنده ګي است كه دراين ولايت امنيت بهتر ګريده ا ست كه با بهتر شدن شرايط امنيتي براي مردم در كا ر، تجارت ، معارف وتطبيق پروژه هاي انكشافي زمينه برابر شده است

-  وضعيت اقتصادي مردم نسبت به سالهاي ګذشته (۸۰) فيصد ترقي نموده و در حال بهبود ميباشد .