نهرسراج (ګرشك)

 

ولسوالي ګرشك  : ګرشك داراي (۴۶۹۷) كيلومتر  مربع مساحت دارد ونفوس ان (۱۰۷۵۰۰) يك لك هفتاد وپنج هزار مي رسد كه اين ولسوالي داراي (۱۶۴)  قريه بزرګ  مي باشد فاصله ان ازمركز ولايت (۴۸) كيلومتر مربع مي باشد وهواي ان متعدل بوده ومحصولات زراعتي ان ګندم ،جواري ، وغيره ميباشد