نادعلي

ولسوالي هاي درجه يك

ولسوالي نادعلي : داراي (۴۶۹۷) كيلومتر مربع مساحت مي باشد ونفوس اين ولسوالي (۱۰۷۵۰۰)  يك لك هفتاد وپنج هزار جمعيت ميرسد که داراي (۱۶۴) قريه هاي بزرگ مي باشد وفاصله ان ازمركز ولايت (۱۷) كيلومتر است ومحصولات زراعتي ان ګندم ، جواري ، وغيره  مي باشد