ګرمسير

ولسوالي درجه دوم

ولسوالي ګرمسير : داراي (۲۰۲۷۵ )  كيلومتر مربع ميباشد كه نفوس ان به (۸۰۰۰۰) هشتادوهزار  جمعيت ميرسد داراي (۱۵۰) قريه بزرګ مي باشد وفاصله ان ازمركز ولايت (۷۶) كيلومتر مربع ميرسد