باغران

ولسوالی باغران : اين ولسوالی دارای (3587)کيلومترمربع مساحت ميباشد ونفوس اين ولسوالی به (74200)تن جمعيت ميرسد وفاصله اين ولسوالی ازمرکزولايت به (210)ميرسد.