نوزاد

ولسوالي نوزاد : داراري (۴۵۶۰)كيلومتر مربع ميباشد ونفوس اين ولسوالي به (۴۶۸۰۰) نفر جميعت ميرسد وداراي (۱۷۳) قريه مي باشد  فاصله ازمر كز ولايت (۱۲۸) كيلومتر مربع  مي باشد