ديشو

ولسوالي ديشو: اين ولسوالي كه فاصله ان ازمركز (۲۱۵ ) كيلومتر مربع  است داراي مساحت (۹۷۸۲) كيلومتر مربع ميرسد ونفوس ان (۱۸۶۰۰) جميعت ميرسد داراي (۷۵)  قريه ميباشد