مارجه

ولسوالي مارجه يکي از ولسوالي هايست که درين اواخر از ولسوالي نادعلي جدا و به ولسوالي مستقل تبديل ګرديده است که تقريباً نفوس اينولسوالي ٢٢٥٧٥ تن ميرسد و داراى  ٢٢ قريه بزرګ ميباشد